Juha Nieminen

Juha Nieminen on Kirkkonummelainen perheen isä. Hän on työskennellyt psykoterapeuttina yli 15 vuoden aikana, joista Helsingin Etu-Töölössä vuodesta 2005 lähtien. Kysy lisää

Apua yksityisille ja yrityksille

Hän tuottaa sekä yksityishenkilöille tarkoitettuja psykoterapiapalveluita että yrityksille suunnattuja ihmisläheisiä ja osallistavaan toimintaan perustuvia kehittämispalveluita: organisaatioiden, työyhteisöjen sekä niissä työtään tekevien henkilöiden suorituskyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Työskentely perustuu laaja-alaiseen perehtyneisyyteen; pari-, perhe-, trauma- sekä kognitiivisesta että psykodynaamisesta psykoterapiasta, minkä lisäksi hän työskentelee psykoterapian työnohjaajana.

Polku kliinisenä asiantuntijana

Juha Nieminen on vaativan erityistason psykoterapeutti, perhepsykoterapiakouluttaja (VET), kognitiivinen psykoterapeutti (Yet), Emdr-traumaterapeutti, Stakesin kouluttama Seri asiantuntija sekä ryhmäpsykoanalyytikoksi kouluttautuva.

Juha on Valviran rekisteröimä Sosionomi. Hän on tehnyt viisi vuotta lastenkotityötä ja kuusi vuotta sosiaalityötä, joista neljä ensimmäistä lastensuojelussa ja kaksi viimeisintä, vuosina 2003-2005 nuorisopsykiatrian poliklinikalla.

Vuotta 1998 voisi pitää sellaisena uuden alkuna, minkä jälkeen entinen ei ollut enää entisenlaista. Tuo on se vuosi kun Juha aloitti ensimmäinen psykoterapiakoulutuksensa. Psykoterapioihin liittyvän kliinisen vaiheen käynnistyminen piti sisällään; yksilö- ja ryhmässä tapahtuvan psykoterapian työnohjauksen sekä omakohtaisiin hoidollisiin prosesseihin hakeutumisen.
Hän valmistui vuonna 2001 Helsingin Yliopiston ja Suomen Mielenterveysseuran Psykoterapiataitojen Instituutista, erityistason perheterapeutiksi – minkä seurauksena hänelle myönnettiin Valvirasta psykoterapeutin nimikesuoja.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijänä sekä nuorisopsykiatriasta saadun työkokemuksen myötä Juha perehtyi seksuaalisen riiston erityiskysymyksiin mm. moniammatillisen Seri-asiantuntijatyöryhmän jäsenenä. Hänet valittiin Stakesin, S. Taskisen sekä PST Jorma Antikaisen johtamaan, valtakunnalliseen seksuaalisen riiston intensiiviseen koulutusohjelmaan. Hän valmistui Stakesin kouluttamaksi Seri-asiantuntijaksi, jouluna 2005.

Lastensuojelun sekä nuorisopsykiatrian sosiaalityöstä johdettujen vaativien erityiskysymysten johdosta hän jatkoi opintojaan perhe- ja verkostopsykoterapian kouluttaja koulutuksessa, Suomen Mielenterveysseuran Psykoterapiataitojen Instituutista. Hän valmistui, vaativan erityistason psykoterapeutiksi keväällä 2005.

Juha aloitti vuonna 2006 Roger Salomonin johtaman EMDR- traumaterapiakoulutuksen, mistä valmistui vuonna 2007. EMDR protokola on lähestymistapa, jota voidaan käyttää traumaattisten kokemusten tunnistamista ja hoitamista varten.

Erityinen kiinnostuneisuus ihmis mielessä tapahtuvaa kohti johti hänet sittemmin hakeutumaan kognitiiviseen yksilöpsykoterapiakoulutukseen. Hänen tutkielmansa käsitteli, työuupuneen potilaan minä-kokemuksen muuttumista terapian aikana, mikä tullaan julkaisemaan myöhemmin, kognitiivisen psykoterapiayhdistyksen verkkolehdessä.

Pitkä kokemus

Juhalla on virkatyövuosia vuodesta 1997 alkaen ja hän on tuottanut mm. yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyönohjauksia, minkä lisäksi konsultaatiota sekä vaativia yhteisö- ja työryhmätasoisia toimeksiantoja, vuodesta 2001 alkaen yksityisen- ja julkisen sektorin organisaatioissa. Kokemuksellisuus ryhmien- ja ryhmäilmiöiden parissa johti hänet hakeutumaan vuonna 2009 Suomen Ryhmäpsykoterapia Ry;n järjestämään ryhmäpsykoanalyytikon koulutusohjelmaan, mistä teoreettiset kahdeksan lukukautta tulivat valmiiksi 27.5.2013.

Juha on perehtynyt vuodesta 1998 lähtien, traumoihin ja näistä johdettuihin dissosiaatio-ongelmiin ja kehittänyt ao. asiantuntijuuttaan, nyt neljännessä psykoterapiakoulutuksessaan. Traumaterapiakeskus oli keskeisessä roolissa mm. Stakesin Seri-asiantuntijakoulutuksessa, jolloin hän perehtyi hyväksikäytettyjen kuin hyväksikäyttäjien hoidollisiin sekä psykoterapiassa esiin tuleviin haasteisiin.

Asiantuntija apunasi

Juha on kliinikko ja hän tuottaa luvanvaraisia, lääninhallituksen alaisia; ylemmän erityistason sekä vaativan erityistason psykoterapiapalveluita. Työssään hän käyttää systeemisestä, kognitiivis-konstruktivistisesta, DKT;tä sekä psykodynaamisesta psykoterapiasta johdettuja menetelmiä.

Hänet valittiin vuoden 2013 kevääseen sijoittuvaan Aalto Yliopiston Intersubjectivityn ”huippuyksikön” kliinisen vuorovaikutuksen tutkimus- ja kehittämisryhmään, kognitiiviseen psykoterapiaan liittyvän kliinisen työskentelyn ansiosta, mitä johtivat Professori A. Peräkylä ja VTM E. Weiste.

Koulutusten lisäksi Juhalla on kokemusta Systeemisestä perheterapiasta, Kleinilaisesta ryhmäpsykoanalyysistä, Kognitiivisesta psykoterapiasta sekä psykoterapeuttina pitkäkestoisista ja intensiivisistä yksilö- ja ryhmissä tapahtuvista psykoterapian työnohjauksista. Osittaisena vasteena, tähän saakka kuljetusta – oheinen CV.

Työnohjauksen CV