Psykoterapiaryhmä Kampissa

Ryhmähoito voi sopia sinulle hoitomuodoksi, pitkällisten ja vaikeiden elämänkokemustesi käsittelyä varten. Ongelmallisena kokemuksena voi olla mm. psyykkistä kipuilua kehollisin tuntemuksin, vaikeasti hahmotettavaa ahdistuneisuutta, kroonista väsymystä, masentuneisuutta, työssä uupumisen kokemista, pelko- ja pakko-oireista häiriötä, paniikkihäiriötä, sosiaalisten tilanteiden jännittämistä yms.

Oireet voivat kertovat jotain meistä, jotain ympärillämme vallinneista kehitys-olosuhteista kuten niistä (hahmoista) henkilöistä joiden keskuudessa olimme varttuneet. Saatamme elää nykyisyyttämme periaatteessa aiemmin rakentuneista kokemuksistamme johdettuina, pyrkien kurottautumaan kohti tulevaa, mihin voi liittyä erilaisia ihanteita, sosiaalisaatioita, arvottaen elämämme persoonallisten ihanteidemme mukaisesti. Joista kaikista emme aina ole niin tietoisia. Oireiden esiintyessä, pyrimme ryhmässä lisääntyvissä määrin saamaan ymmärrystä mielensisäisistä mekanismeista, tavalla jolla elämästämme voisi tulla ns. osallistavampaa. Osallisuuden kokemuksen löytämistä, voimistamista ja vakiintumista voidaan pitää pitkäkestoisen ryhmähoidon tietynlaisena ylätavoitteena, jolla voidaan neutralisoida kielteisten kokemuksellisten puolien invalidisoivia vaikutuksia. Mitä ryhmähoidon kuluessa on mahdollista ymmärtää syvemmin ja laaja-alaisemmin. Ryhmäpsykoterapiaan liittyen; ryhmään tulijan olisi voitava kuvata tunteitaan, ongelmiaan ja ihmissuhteitaan, samalla kun hän pyrkii mahdollisuuksiensa rajoissa osallistumaan ja kuulemaan ”osallistamaan” toisia ryhmän jäseniä.

Tutustu psykoterapiaryhmään paremmin ja kysy lisää

Laaja soveltuvuusalue

Ryhmäpsykoterapiaan hakeutumista on hyvä harkita yhtenä varteen otettava hoidollisena vaihtoehtona, kun henkilö kokee kiinnostuneisuutta psyykkisestä ja/tai sosiaalisesta kehittymisestään. Tällöin ryhmähoito tarjoaa mahdollisuuden uudelleen omaksua omiin tarpeisiin ja tunteisiin liittyviä merkitysyhteyksiä, mitkä ilmenevät usein fyysisinä ja kehollisina tuntemuksina ja käyttäytymisenä.

Psykoterapiaryhmässä on tarkoitus edistää sosiaalisessa tilanteessa tapahtuvaa vuorovaikutusta; tutkien, hiljalleen hoitaen ja korjaten kunkin suhdetta itseen ja toisiin kanssakulkijoihin. Ryhmän jäsenet tuovat kukin itselleen ominaisella tavoin ryhmän käsiteltäväksi kokemuksiaan, ristiriitojaan ja vuoro-vaikutustilanteitaan.

Tämä periaatteessa stimuloi toisia ryhmän jäseniä kohtaamaan myös itsessään samanaikaisesti, samankaltaisia kokemuksellisia puoliaan. Näitä voidaan yhdessä käsitellä ja jakaa hoitoprosessiin sovitun ajan puitteissa keskustellen ja tutkien. Ryhmän terapeutin tehtävänä on tulkintaa apuna käyttäen edelleen ohjata ryhmäprosessia ryhmän jäsenten kannalta, adaptiiviseen eheyttävään suuntaan.

Korjaavat tekijät

Korjaavien tekijöiden nähdään liittyvän erityisesti ryhmässä koettuun hyväksytyksi tulemiseen, kohtalotoveruuteen sekä samaistumiseen toisia ryhmäläisiä ja heidän kokemaansa kohtaan. Ryhmän jäsenten keskinäisissä suhteissa kyky havainnoida ja tutkia, tietoisten, ei tietoisten sekä tiedostamattomien puolien vaikutusta, niin itsessä kuin toisissa lisääntyy. Ryhmänjäsenten keskinäinen tuki ja ymmärrys auttavat puolestaan vuorovaikutuksellisten häiriöiden ymmärtämisessä ja korjaantumisessa, minkä yhteydessä palautteen vastaanottokykyisyys yleisesti ottaen myös korjaantuu.

Ryhmäkokemusten ajatellaan kehittyneen ja uudelleen rakentuvan aiempaan kehityshistoriaan pohjautuen. Ryhmäpsykoterapiassa tarjoutuu mahdollisuus viipyä mm. senkaltaisten kokemusten äärellä, jotka ovat olleet aiemmin enemmälti torjuttuja, tai eivät itselle niin tietoisia.

Teoreettinen viitekehys

Ryhmässä keskeistä on vapaasti soljuva keskustelu dialogi, minkä avulla ryhmänjäsenet myös muodostavat keskinäistä suhdetta toinen toisiinsa, jossa kukin ryhmäläinen voi vapaasti assosioida kokemaansa. Työskentely on myös näin ollen ryhmäpsykoanalyyttisten periaatteiden mukaista, jolloin psyykkisten oireiden ajatellaan syntyneen ja edelleen kehittyneen ihmisten välisissä suhteissa ilmentyneinä vääristyminä.

Ryhmässä tapahtuvaa hoitoa pyritään suuntaamaan analyyttisen, systeemisen ja psykoedukatiivisen tiedon ja kokemuksen lisäksi ryhmän psykodynaamisia ilmiöitä hyödyntäen, hoidollisiin tarkoitusperiin.

Psykoterapiaryhmään hakeutuminen

Haastattelussa on mahdollisuus tehdä lisäkysymyksiä tulevasta työskentelystä samalla, kun yhdessä arvioimme ryhmähoidon soveltuvuutta sinulle. Yleisesti ottaen hoidon kestoa on hyvä suhteuttaa ongelmallisten kokemusten kehityshistoriaan. Jotta saisit terapiasta parhaan mahdollisen hyödyn, siihen on hyvä varata vähintään kolme vuotta, joka voi parhaimmillaan hoitoon hakeutuneen henkilön kohdalla olla hyvin merkityksellistä ja seikkaperäistä. Yleisenä kokemuksena suhde ryhmään ja ryhmässä tapahtuvaan hoitoon ja sen kestoon tulee uudella tavoin ymmärrettäväksi. Terapeuttia ja ryhmän jäseniä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Psykoterapiaryhmään hakeudutaan sopimalla kanssani 2-3 kartoituskäynnistä, johon voit varata ajan numerostani 050 461 9999. Vaihtoehtoisesti on mahdollisuus sopia tietynmittaisesta yksilöpsykoterapiajaksosta ennen ryhmään liittymistä. Mikäli olen varattuna, voit jättää soittopyynnön vastaajaani. Voit lähestyä minua myös sähköpostitse psyk.inno@gmail.com tai yhteydenottolomakkeella.

Kustannukset

Ryhmäkäynnin eli kaksoistunnin hinta on varsin edullinen, verrattuna yksilö hoitoihin yleisesti. Ryhmässä tapahtuvan kertaviikkoisen työskentelyn on yleisesti ottaen arvioitu vastaavan 2-3 viikottaista yksilöpsykoterapia käyntiä. Kustannuksiin on mahdollista anoa harkinnanvaraista kuntoutustukea hyvinvointialueesi sote paleveluista.